Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Communicatie Services, versie 2017 in totaal 2 paginas; Art 1 t/m Art 12.2.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Communicatie Services en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen tussen Communicatie Services en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

1.2. Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dat de toepasselijkheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van de nietige of vernietigde bepaling zal een bepaling gelden die de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogeijk benadert, maar die niet aan nietigheid of vernietigbaarheid onderhevig is.

Artikel 2 Overeenkomsten en offertes

2.1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2.2. Een oveenkomst komt tot stand indien Communicatie Services een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door Communicatie Services een uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever zorgt ervoor dat Communicatie Services over alle gegevens beschikt die zij nodig heeft om haar opdracht adequaat te kunnen uitvoeren.

Artikel 4 Verplichting Communicatie Services

4.1. Communicatie Services zal zich inspannen om de haar opgedragen opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Op Communicatie Services rust uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.

4.2. Communicatie Services zal niet als exclusief opdrachtnemer van opdrachtgever optreden. Opdrachtgever is bevoegd andere oprdrachtnemers in te schakelen, zoals het Communicatie Services is toegestaan andere opdrachten aan te nemen.

4.3. Communicatie Services zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in stand houden en verklaart bij te zijn met de betaling van de verzekeringspenningen.

4.4. Communicatie Services heeft te allen tijde het recht (deel) werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5 Voortgang, uitvoering overeenkomst

5.1. Communicatie Services kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdrachten beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven uitvoeringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij door onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, zal Communicatie Services met opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Indien Communicatie Services door een niet toerekenbare tekortkoming (‘overmacht’) niet aan haar verplichting kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

6.2. Indien de overmachttoestand blijvend is of drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor dat gedeelte van de overeenkomst dat niet is nagekomen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding en zonder dat de ongedaanmakingsverbintenissen behoeven te worden uitgevoerd.

6.3. Onder overmacht van Communicatie Services wordt verstaan elke van de wil van Communicatie Services onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van het betreffende gedeelte van haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of waardoor de nakoming van deze verplichtingen de redelijkheid van Communicatie Services kan worden verlangd. Hieronder wordt onder meer begrepen: staking bij derden als bij eigen medewerkers van Communicatie Services, werkonderbrekingen, brand, uitsluiting, bedrijfsstoornissen en ziekte van de met de uitvoering van de opdracht betrokken personen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1. Communicatie Services behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

7.2. Alle door Communicatie Services vestrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, software etc., alsmede de rechten daarop blijven eigendom van Communicatie Services, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Communicatie Services worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden wroden gebracht.

Artikel 8 Prijzen en betaling

8.1. Alle prijzen van Communicatie Services zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting.

8.2. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangewezen condities.

8.3. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen zullen zonder compensatie, verrekening en/of recht van opschorting voldaan worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en garantie

9.1. Communicatie Services kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf naar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het uitblijven van het resultaat waar de inspanningen van Communicatie Services eventueel op gericht waren. Communicatie Services is uitsluitend aansprakelijk indien haar handelen niet in overeenstemming is met het handelen dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot van Communicatie Services zou hebben verricht.

9.2. In geval van aansprakelijkheid van Communicatie Services is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een gegeven geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval niet zou uitkeren, maar er desondanks sprake is van aansprakelijkheid van Communicatie Services, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de facturen die voor de werkzaamheden, waarin Communicatie Services toerekenbaar tekort is geschoten, in rekening zijn gebracht.

9.3. In ieder geval is gevolgschade, zoals winstverlies, winstderving en schade in verdere bedrijfsprocessen, uitgesloten.

Artikel 10 Ontbinding

Indien Communicatie Services tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dient opdrachtgever haar in gebreke te stellen en een termijn van nakoming van acht dagen te gunnen. Indien Communicatie Services alsdan haar tekortkoming niet heeft ongedaan gemaakt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Deze bepaling is niet van kracht in geval van overmacht.

Artikel 11 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Communicatie Services voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door opdrachtgever van de diensten van Communicatie Services.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Alle met Communicatie Services gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, evenals eventuele niet contractuele verbintenissen die tussen opdrachtgever en Communicatie Services mochten komen te ontstaan.

12.2. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Communicatie Services zullen bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank ’s-Gravenhage.

 

Artikel 13 – Overige

Communicatie Services is een onderdeel van Procurement Services B.V.

Vraag?

Contact us

Got a question?